در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

قروه

يکشنبه 10 مهر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  07:20

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  1,130,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  07:25

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,350,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1 / تخت شو

  قیمت

  1,350,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  امکانات سرویس: تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  08:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  1,130,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1 / تخت شو

  قیمت

  1,350,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  امکانات سرویس: تخت شو