در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

قروه

يکشنبه 28 شهریور 1400
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  07:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  1,040,000 ریال

  صندلی خالی : 12

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  07:20

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  800,000 ریال

  صندلی خالی : 17

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,040,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  08:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 11

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  08:20

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  800,000 ریال

  صندلی خالی : 18

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,040,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  قروه

  ساعت

  09:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 12

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قروه

  ساعت

  09:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  800,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به دهگلان می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قروه

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,040,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به دهگلان می باشد