در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

یزد

چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  280,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهریز می باشد
  توضیحات:
  02144665051- mahansafar.com
 • 27% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  590,000 ریال

  430,700 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
  توضیحات:
  02144665051 mahansafar.com
 • 27% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  590,000 ریال

  430,700 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  02144665051- mahansafar.com
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  280,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 27% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  590,000 ریال

  430,700 ریال

  صندلی خالی : 5

  توضیحات:
  02144665051- mahansafar.com