در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

یزد

شنبه 27 بهمن 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  10:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 26

 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  590,000 ریال

  442,500 ریال

  صندلی خالی : 14

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  590,000 ریال

  501,500 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  280,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهریز می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  590,000 ریال

  472,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  280,000 ریال

  صندلی خالی : 40

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  590,000 ریال

  472,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  384,000 ریال

  صندلی خالی : 25