در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

یزد

شنبه 22 خرداد 1400
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  1,390,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  17:05

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  1,130,000 ریال

  صندلی خالی : 7

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
  توضیحات:
  تلفن رزرو 44665051-021
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  830,000 ریال

  صندلی خالی : 29

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهریز می باشد
  توضیحات:
  تلفن رزرو 44665051-021
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,390,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  20:35

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  1,130,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
  توضیحات:
  تلفن رزرو 44665051-021
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  1,390,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  تلفن رزرو 44665051-021
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  1,130,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  1,390,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  22:40

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  1,130,000 ریال

  صندلی خالی : 20